Home

Překlad do staroslověnštiny

PPT - Popis a použití výukového materiálu PowerPointPříroda a výlety v okolí Koryčan Penzion Domov – Koryčany

České překlady bible - Wikipedi

První překlad do staroslověnštiny od Cyrila a Metoděje se nám nedochoval. Jde o 9.století. Velký rozmach nastal v 15. století. Než se začaly bible tisknout bylo v tomto l5.století sepsáno kolem třiceti rukopisů. Mají své názvy podle místa vzniku, uchovávání, písaře anebo majitele. Prvními tištěnými biblemi byla bible. staroslověnský překlad z r. cca 862. 1. Vъ ono vrjemę uslyša Irodъ tetrarchъ sluchъ Jisusovъ. 2. I reče otrokomъ svojimъ: sь jestъ Joannъ Krьstiteľ, tъ vъskrьse otъ mrьtvyjichъ, i sevo radi sily dějątъ sę o němь. 3. Irodъ bo jimъ Joanna sъvęza i, i vъsadi i vъ ťmьnicą Překladač vět, textů a webových stránek do 90+ jazyků s výslovností. Přeložený text se zobrazí zde. Pro provedení překladu vložte text do políčka překladače vlevo a použijte tlačítko přeložit výše

Překlady bible - Wikipedi

Překlad řeckých nepřímých modů (imperativu, konjunktivu a optativu) do staroslověnštiny v prvních třech číslech staroslověnského kodexu Supraslaského Autor: Staněk, Josef Vydáno: (1961) Základy staroslověnštiny Nejstarší slovanský spisovný jazyk, který vznikl před více než tisícem let. Současná čeština ze staroslověnštiny vychází, i přesto však některým slovům z této dávné mluvy většina z nás nerozumí. Jazyk vznikl původně pro náboženské potřeby a i proto je většina dochovaných textů náboženského charakteru

Kontaktujte nás Bible: Historie ekumenické Bible První zmínky o Bibli, které v Čechách známe, pocházejí z doby říše velkomoravské. Je to cyrilometodějský překlad Písem svatých do staroslověnštiny, ve své době jedinečné dílo v literaturách slovanských vůbec. V 11. až 12 Večerka, R. Počátky slovanského spisovného jazyka: studie z dějin staroslověnského písemnictví a jazyka do konce 11. století, 1999. Večerka, R. Staroslověnská etapa českého písemnictví, 2010. Vepřek, M. Česká redakce církevní slovanštiny z hlediska lexikální analýzy, 2006 Septuaginta - překlad do řečtiny, vznikal ve 3. až 2. století př.n.l. Vulgata - překlad sv. Jeronýma do latiny, dokončen roku 405 n.l. část přeložili Cyril a Metoděj do staroslověnštiny v 9. století; první překlad do češtiny (z latiny) v roce 1360; první tištěná Bible díky Gutenbergovi v roce 145

Staroslověnštino-Čeština Slovník, Glosb

z knihy Nejstarší legendy přemyslovských Čech vybral a do elektronické verze převedl Lukáš Loužecký Beatus Cyrillus. překlad z latiny. Prolog o svaté Ludmile. překlad ze staroslověnštiny. První staroslověnská legenda o sv. Václavu. Překlad ze staroslověnštiny. II. staroslověnská legenda o svatém Václav Pro překlad slov nebo vět vyberte záložku Překladač, použití je velmi jednoduché. Pro překlad slov či vět stačí do prvního pole vepsat slovo nebo větu , kterou chcete přeložit, poté si na ovládacím prvku zvolíte z kterého jazyka chcete slovo či větu přeložit, dále si zvolíte do kterého jazyka se má slovo či.

Počátky české literatury – Wikipedie

STAROSLOVĚNŠTINA Nový encyklopedický slovník češtin

 1. Je to cyrilometodějský překlad Písem svatých do staroslověnštiny, ve své době jedinečné dílo v literaturách slovanských vůbec. V 11. až 12. století se setkáváme s tzv. glosy. První české glosy, které se z té doby zachovaly coby meziřádkové poznámky do latinské Bible z 9. století, jsou dnes uloženy v Národní.
 2. Původ staroslověnštiny teorie moravská - v první polovině 19. stol. V slavistice: základem jestaršího slovanského spisovného jazyka byl jazyk Slovanů moravských teorie panonská - staroslověnština se opírá o jazyk Slovanů panonských, předků dnešních Slovinců, celé 19
 3. U staroslověnštiny jsem se s označením za umělý jazyk také nikdy nesetkal, i když to samozřejmě není důkaz. Přečetl jsem prvních několik odstavců z UTexas, na celý web teď nemám čas, ale ani tam jsem nic takového nenašel. Házení staroslověnštiny do jednoho pytle s esperantem mi připadá nevhodné
 4. Hradisko sv. Klimenta je spojeno významným předělem naší historie, protože s velkou pravděpodobností právě zde dokončili věrozvěstové Cyril a Metoděj překlad Bible do staroslověnštiny. Hradisko je rovněž označováno jako hlavní místo jejich působení po příchodu na Velkou Moravu v roce 863, tedy právě před 1150 lety
 5. Bible přišla do naší země poměrně brzy. Na žádost moravského knížete Rastislava, byli cařihradským císařským dvorem k nám v roce 863 posláni už zkušení křesťanští misionáři, Konstantin (později přijal jméno Cyril) a Metoděj.. Tito rodní bratři s sebou přinesli vybrané části evangelií, přeložené do staroslověnštiny, které lidé u nás dobře rozuměli

Portaro - Webový katalog knihovny. Document has not been rated ye překlad Bible do staroslověnštiny, překlad evangelií → Proglas východofranští kněží obvinili Konstantina a Metoděje ze špatného hlásání křesťanství => 867 museli soluňští bratři zamířit do Říma hájit své učení před papežem → uhájili Konstantin pak zůstal v klášteře → přijímá jméno Cyril (umírá 869 - překlad do staroslověnštiny: část bible přeložili koncem 9.st. Cyril a Metoděj- překlad do češtiny: 60.léta 14.st. - Leskovecko-drážďanská bible, přeložena latiny, zachovala se Litoměřicko-třebonská bible..

Překlad do staroslověnštiny, učebné materiály, testy

Biblické překlady - Tradice

Mezitím Metoděj odešel na pozvání patriarchy do Konstantinopole, kde dokončil překlad Bible do staroslověnštiny, brzy po návratu roku 885 ale zemřel. Svým nástupcem jmenoval moravského kněze Gorazda. Když se Wiching vítězoslavně vrátil z Říma, zjistil, že Metoděj již je po smrti, takže vše bude mít ještě jednodušší Konstantin a Metoděj tedy nepřicházeli jen hlásat novou víru, ale hlavně přinášeli první slovanské písmo, první překlad Nového zákona do staroslověnštiny a také staroslověnskou liturgii. Moravský arcibiskup Metoděj pokřtil českého knížete Bořivoje, a tím vytvořil zvláštní vztah mezi oběma zeměmi

Zážitky_Geodetický rekreační dům v Paní hájích

Odborný referát: Ukázka staroslověnštiny Slohové práce

Obdobně jako Vulfila ( kolem r.350) pro gótštinu, tak i Konstantin a Metoděj vytvořili abecedu pro překlad bible do staroslověnštiny, takže se tento jazyk, kterým se dosud jen mluvilo, rázem ocitl mezi třemi jazyky, které byly považovány za posvátné (hebrejština, latina a řečtina) Konstantin a Metoděj tedy nepřicházeli jen hlásat novou víru, ale hlavně přinášeli první slovanské písmo, první překlad Nového zákona do staroslověnštiny a také staroslověnskou liturgii. Po řečtině a latině se stala staroslověnština třetím liturgickým jazykem

Překlad těchto hodností používaných v armádě USA [18] do češtiny jako praporčík je neadekvátní, [19] přestože se tento překlad v průběhu doby vžil. Proto by se jeho použití v překladu mělo vždy důkladně zvážit, případně ponechat anglický termín s českým vysvětlením, poznámkou v textu, která by význam, tj. Konstantin-Cyril vynalezl hlaholské písmo a byl také hlavním aktérem překladů do staroslověnštiny, které vznikly za jeho života. Za Konstantinovo dílo lze pokládat několik překladů do staroslověnštiny. Ještě před odchodem na Velkou Moravu byl zřejmě přeložen evangeliář Překlad Bible do staroslověnštiny Život Konstantinův, Život Metodějův - legendy; Doba latinská . Přestože dlouhou dobu existovala staroslověnština a latina pohromadě, zhruba v 10. a 11. století se latina prosazuje - nejstarší překlad: překlad z hebrejštiny do řečtiny, hotov za 70 dní, Alexandrie, 3. stol. př. n. l., pro potřebu pořečtěných Židů. Vulgáta = latinský překlad bible - Cyril a Metoděj přeložili bibli do staroslověnštiny na konci 9. stol., překlad se nezachoval; byl to nejstarší překlad na našem územ Bohužel tento překlad do staroslověnštiny se nedochoval. Nejstarší český překlad Bible pochází ze 70. - 80. let 14. stol., jde o tzv. Drážďansko-leskoveckou bibli. Nadále je významná Bible kralická, která vznikla v prostředí Jednoty bratrské (1579-1594) a usilovala o vytříbený dokonalý jazyk..

Překladač pro české uživatele Český-Překladač

 1. Překladová technika z latiny do staroslověnštiny překlad zhodnotit jako špatný, je však nutné vzít v úvahu i komplikovanost textu Gump a také četné chyby opisovačů, které se do textu dostaly v průběhu staletí a které mohou do určité mír
 2. Poznámka: Křížek označuje polohu velkomoravského hradiště sv. Klimenta u Osvětiman (uprostřed buchlovských lesů), kde pravděpodobně působila byzantská misie Konstantina a Metoděje v letech 863-867 a kde v roce 884 arcibiskup Metoděj asi dokončil překlad Bible do staroslověnštiny
 3. Překlady z do Běloruštiny Svěřte překlad svých textů profesionálům. PRO FIRMY PRO JEDNOTLIVCE. Ten je odvozen od staroslověnštiny, umělého jazyka vycházejícího z jihobulharského (soluňského) dialektu vymyšleného v 9. století Konstantinem (Cyrilem) a Metodějem..
 4. ářů. Souborné vydání všech poznámek ze se
 5. st. n. l. psán řecky = křesťanská část, křesťané respektují i SZ, ale naopak to neplatí bible kniha, biblia (knihy) je tedy soubor knih, spisů Vulgáta překlad bible do latiny další překlady do řečtiny - jako první do staroslověnštiny - nezachován, autory zřejmě Cyril s Metodějem do češtiny - nejstarší ze 60.

Právě na tomto místě dokončili s největší pravděpodobností věrozvěstové Cyril a Metoděj překlad Bible do staroslověnštiny a stalo se centrem jejich působení ve Velké Moravě. Bohužel, kromě obranných valů se nedochovaly žádné nadzemní památky a hradisko tak bude i v budoucnosti ještě místem zkoumání archeologů Hexapla - Origénův překlad, kde bylo 6 sloupců - hebrejský text, hebrejský v řecké transkripci, Aquilův překlad, Symmachův překlad, Origénova verze, Theoditova verze. Z ní vznikly první překlady do latiny, staroslověnštiny, koptštiny a dalších jazyků. Latinské překlad tvoří ji především překlady, překlad bible, především Nového zákona - evangelií původní tvorba zaměřená na obranu slovanské literatury a jazyka Kyjevské listy - ovlivněno latinskou liturgií, nejstarší dochováné originální texty, překlady novozákonních evangelií do staroslověnštiny

Proto i terminus a quo praslovanštiny (tj. okamžik jejího počátku) je v odborné literatuře určován různě - od poloviny 2. tisíciletí př.n.l. až do poloviny 1. tisíciletí př.n.l. S největší pravděpodobností lze však počítat s tím, že v 1. tisíciletí př.n.l. už praslovanština existovala (i když možná. Staroslověnština slovník (x) užití pádů doložené kromě toho zčásti i v jiných starších sl.jaz., zejm.(α) dat. + byti + nom. v posesivní funkci (jei bě sestra '[ona] měla sestru', doslovně 'jí byla sestra'); (β) dat. + inf. ve významu modálním (ve spojení s byti) (člověkomъ jestъ sъgniti 'lidé musí shnít', doslovně 'lidem jest shníti', dosud. Chorvatský překlad Benediktovy Řehole totiž zdaleka nelze Celkově je práce rozvržena do sedmi kapitol. Po úvodní informaci o latinské předloze paradigma klasické staroslověnštiny postupně proměňuje v paradigma ovlivněné více latinou

Video: Online PŘEKLADAČ SLOV A VĚT ZDARMA - umím přes 50 jazyk

První překlad do řečtiny - během 70 dnů →septuaginta, ve 3. stol. př. n. l., překlad do latiny =vulgata, do staroslověnštiny (Konstantin a Metoděj) není překlad dochovaný. Nový zákon přeložil do češtiny Jan Blahoslav (součástí Biblé kralické - 1579) Inicioval například překlad západního penitenciálu do staroslověnštiny, Za vrcholné dílo v této oblasti je historiky pokládán překlad nomokánonu Ioanna Scholastika, jehož obsah později představoval základ právních dokumentů v Bulharsku Bartoň J., Uvedení do novozákonní řečtiny, Karolinum Praha 1995, 108s. ISBN 80-7184-171-4 (2. rozšířené a přepracované vyd. 1995; dotisk 1998) Bartoň J., Uvedení do klasické staroslověnštiny, Karolinum Praha 1999, 78s. ISBN 80-7184-980-4; dotisk 2004 . Bartoň J., Uvedení do novozákonní řečtiny, KLP Praha 2001, 176s. ISBN. Grant GAUK (527012) - Komentovaný překlad Widukindovy kroniky (spoluřešitel), 2012-2016 Gorazd: digitální portál staroslověnštiny. Grant Ministerstva kultury ČR NAKI II (kód projektu DG16P02H024), 2016-2017 (spoluřešitel

Překlad do řečtiny. překlad do staroslověnštiny- Cyril a Metoděj- konec 9.stol, nejstarší překlad na našem území, nedochoval se. Leskovecko-Drážďanská bible- nejstarší překlad do češtiny- 14. stol. Přeloženo z Vulgáty. Nedochovala se, za 1.sv.války zničena Úvod do staroslověnštiny a slavistiky pro bohemisty I [CJA003] Přidej materiál. Vyhledat Seřadit Nalezeno 33 materiálů. Poznámky ze semináře dr. Koska. Poznámky ze semináře dr. Koska. Úvod do staroslověnštiny a slavistiky pro bohemisty I [CJA003]. Právě zde byl s velkou pravděpodobností dokončen překlad Bible do staroslověnštiny a dle některých pramenů zde mohl být i pohřben věrozvěst Metoděj. Navštívíte-li nedalekou zříceninu hradu Cimburk, přesvědčíte se sami, že opravdu patřil mezi největší naše hrady. Celé okolí je historií přímo prosáklé, o. Záhlaví hesel jsou normalizována do klasické staroslověnštiny. Jednotlivá hesla přinášejí výčet všech pramenů, v nichž je lexém doložen, rozlišení jednotlivých významů, latinský a řecký ekvivalent, latinský výklad slova a překlad do češtiny, ruštiny a němčiny

Ano, ale tento překlad o staroslověnštiny, do jazyka moravských Slovanů, se bohužel nedochoval. Dalším významným překladem byla Bible drážďanská neboli leskovecká, která vznikla v roce 1360 za doby vlády Karla IV Uvedení do novozákonní řečtiny 2009; Uvedení do klasické staroslověnštiny 2004; Moderní český novozákonní překlad 2009; všech 9 knih autora. Kniha Uvedení do novozákonní řečtiny je Klimentek - hora svatého Klimenta (Národní kulturní památka) je významně spojena s historií Moravy. Podle pramenů byla dána knížetem Rostislavem Konstantinu, Metodějovi a jeho žákům k rozjímavému životu. Právě zde pravděpodobně dokončili překlad bible do staroslověnštiny. Hradisko svatého Klimenta je [

Moravě až do své smrti 6. dubna 885, za tu dobu podnikl několik dalších cest (Řím, Konstantinopol) a věnoval se překladatelské, uþitelské a církevně-organizaþní práci. Do staroslověnštiny přeložil nomokánon (sborník církevního práva), penitenciá Platí to o veršované předmluvě k překladu evangelií, která byla původně napsána, patrně Konstantinem, řecky a přeložena do staroslověnštiny pod názvem Proglas. Smyslem této předmluvy bylo podat obhajobu práva na staroslověnský překlad Bible, takže vedle teologického smyslu má Proglas i jistý literárně-teoretický. Překlad bible do znakového jazyka. Připravil: Bedřich Jetelina. Pro správné pochopení Bible jsou neméně důležité i její překlady. Na našem území, v době kdy se k nám dostalo křesťanství a s ním i Písmo, byly biblické texty překládány nejprve do staroslověnštiny, teprve později do češtiny

Biblické překlady - Encyklopedie knih

Jeho překlad byl dále vydáván v letech 1934, 1940, 1946, 1951, 1966, 1970. Jak vím z vlastní zkušenosti i badatelské činnosti, překlad byl velmi oblíben i v dějinách CČSH. (Úvod do novozákonní řečtiny a Úvod do klasické staroslověnštiny). Jeho poslední práci nechybí seriózní orientovanost v historických. Jeroným [5] použil pro překlad Bible do latiny, tzv. Vulgáty, volnější, srozumitelnější překlad. A jak už se to v historii často stává, byl obviňován za porušení církevních dogmat, za tzv. překroucení učení Kristova. V této souvislosti se musíme zmínit o překladu Písma z řečtiny do staroslověnštiny Studijní materiál Počátky světové literatury - Bible, indické, čínské, japonské a arabské starší písemnictví z předmětu Český jazyk, střední škol

- překladová technika z latiny do staroslověnštiny. Současné projekty: Řecko-staroslověnský index Gorazd: digitální portál staroslověnštiny. Grant Ministerstva kultury ČR NAKI II (kód projektu DG16P02H024) Ukončené projekty: Grant GAUK (527012) - Komentovaný překlad Widukindovy kroniky (spoluřešitel Výstava informuje o historii Bible a připomíná její překlad od doby cyrilometodějské do staroslověnštiny až po současnou řeč, v rozsahu více než 11. století, a to formou knižních exponátů i panelovou částí. Je doplněno téma Bible a literatura, výrazy a rčení, biblické mapy Český překlad bible v průběhu 14.-18. století; Latina pro bohemisty; Od praslovanštiny k češtině; Seminář k bakalářské diplomové práci; Seminář k magisterské diplomové práci I; Úvod do staroslověnštiny a slavistiky pro bohemisty I překlad Bible do staroslověnštiny překlad evangelií -> Proglas. Hlaholice . Hlaholice Azbuka . Proglas Prvních 8 veršů Jsem předzpěv k svatému evangeliu. Jak dříve předpověděli proroci, Kristus přichází shromáždit národy, neboť jest světlem tohoto světa

PPT - Dějiny pedagigiky PowerPoint Presentation, free

stará čeština - Inovace studijních oborů na PdF UH Předlohy a čeština Překlady do staroslověnštiny a později do češtiny se vytvářely od okamžiku, kdy se na území Čech a Moravy dostalo křesťanství a s ním i Písmo. Až na výjimku, kterou je Bible kralická, byly všechny staročeské překlady Bible vytvořeny na základě nikoli původních textů ( hebrejských. Překlad do staroslověnštiny se později stal základem pro staročeské znění Bible. Vladyka Michal vzpomenul celou řadu jednotlivých staročeských překladů až k Bibli kralické, kterou užíváme místy dodnes. Nakonec promluvil Jeho Přeosvícenost vladyka Izaiáš, vikární biskup šumperský a tlumočil zdravici eparchiálního.

Věnována sv. Cyrilu a Metoději. Vysoce oceňuje dějinný přínos jejich misie, překlad Písma sv. a liturgie do staroslověnštiny. Klade věrozvěsty za příklad ekumenismu i jednoty s Římem Staroslověnština je nejstarší písemně dochovaný slovanský jazyk. Vzešel z praslovanštiny - jazyka, který mluvili nejstarší Slované.První staroslovanské literární památky máme z druhé poloviny devátého století a to především díky misii Cyrila a Metoděje na Velké Moravě. Právě těmto dvěma bratrům jsou dnes Slované vděčni za písmo, překlad bohoslužebných. Uvedení do novozákonní řečtiny 2009; Uvedení do klasické staroslověnštiny 2004; Moderní český novozákonní překlad 2009; všech 9 knih autora. Kniha Uvedení do klasické staroslověnštiny je Přeložili do staroslověnštiny bohoslužebné texty a části Písma svatého. Konstantin byl jazykovědec a literát, Metoděj měl organizační schopnosti. Na Velké Moravě přišli roku 863, působili zde víc než 3 roky

Scienceworld Slovník staročeštiny je volně on-lin

- zasloužili se o překlad Bible do staroslověnštiny - veršovaná předmluva k překladu evangelia PROGLAS (= předzpěv, autorem Konstantin, nejstarší dochovaná staroslověnská skladba - obhajuje důležitost vzdělanosti; boží slovo pozvedá člověka i národ nad nedokonalým životem, založeným na pudech a smyslech Otče náš staroslověnsky . Jestliže v tomto roce oslavujeme příchod misionářů a učitelů sv.Konstatnina/Cyrila a sv.Metoděje, zvláštním způsobem si uvědomujeme, jaký to byl vzácný a neobvyklý dar Slovanstvu, že přinášeli překlad liturgie a Písma ve staroslověnštině, jazyce srozumitelném tehdejším Slovanům na Moravě, v Čechách i na Slovensku a v dalších. První zmínky o Bibli, které v Čechách známe, pocházejí z doby říše velkomoravské. Je to cyrilometodějský překlad Písem svatých do staroslověnštiny, ve své době jedinečné dílo v literaturách slovanských vůbec. V 11. až 12. století se setkáváme s tzv. glosy. První české glosy, které se z té doby zachovaly coby meziřádkové poznámky do latinské Bible z 9. Obdobně jako Vulfila ( kolem r.350) pro gótštinu, tak i Konstantin a Metoděj vytvořili abecedu pro překlad bible do staroslověnštiny. takže se tento jazyk, kterým se dosud jen mluvilo, rázem octl mezi třemi jazyky, které byly považovány za posvátné (hebrejština, latina a řečtina)

Slovanský ústav AV ČR - Oddělení paleoslovenistiky a

Překlad řeckého konjunktivu, imperativu a optativu do

vznikají překlady z řečtiny do staroslověnštiny (Bible, ale asi ne celé; dále řecké zákony, které byly pozměněny). Po 3 letech odjíždí Konstantin a Metoděj do Říma k papeži, aby vysvětlili a obhájili Staroslověnské bohoslužby. Konstantin onemocněl a vstoupil do kláštera Na žádost moravského knížete Rastislava, byli cařihradským císařským dvorem k nám v r. 863 posláni už zkušení křesťanští misionáři, Konstantin (později přijal jméno Cyril) a Metoděj. Tito rodní bratři s sebou přinesli vybrané části evangelií, přeložené do staroslověnštiny, které lidé u nás dobře rozuměli ukázka, překlad do nč. a komentář s. 116 2.5 Mastičkář: ukázka a komentář s. 117 2.6 Jan Hus - Postila a Výklad viery: ukázky v přepisech, překlad a komentář s. 119 2.7 Pavel Žídek - Jiří Správovna: ukázka v přepisu o Václavu IV. a komentář s. 121 2.8 Tkadleček: ukázka v přepisu ze 14 Bohužel tento překlad do staroslověnštiny se nedochoval. Nejstarší český překlad Bible pochází ze 70. - 80. let 14. stol., jde o tzv. Drážďansko-leskoveckou bibli. Nadále je významná Bible kralická, která vznikla v prostředí Jednoty bratrské (1579-1594) a usilovala o vytříbený dokonalý jazyk

Staroslověnština: Zapomenutý jazyk našich předků

Právě zde byl s největší pravděpodobností v roce 884 dokončen překlad Bible do staroslověnštiny, věří Tomáš Sedláček. Cyril a Metoděj zajímají půl Evropy, a pokud je u nás takové místo nevyužité, tak je to mrhání naší historií, prohlásil s1.). Petra tak byl zván překlad římské mešnl liturgie do řečtiny z L. pot.9. století; z řeckého překladu byl pořízen překlad do staroslověnštiny _ |33-134 oženil se s matkou dítěte,jemuž byl kmotrem na křtu sňatek osob vzájemně spřízněných kmotrovstvím byl tehdy cltkvi za,<ázár

překlad z latiny do češtiny - lepidlo

Sv. Cyril vytvořil staroslověnské písmo, hlaholici a začal s překladem sv. Bible a obřadných knih z řečtiny do staroslověnštiny. Na jejich cestě do Říma roku 863 sv. Cyril onemocněl, zůstal v Římě a vstoupil do kláštera kde zemřel 14. února 869 2. překlad byzantského nomokanonu do staroslověnštiny (Synagogae) 3. Metodějova (Anonymní) homilie 4. z Říma importovaná Collectio canorum 5. penitenciál Zápovědi svatých otců . www.law.muni.cz MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA Právo uherského patrimoniálního stát přišli na moravu 863, aby nově zorganizovali moravské křesťanství a vytvořili základy slovesné vzdělanosti, kázali staroslověnsky (to bylo srozumitelnější než latina), Konstantin přeložil do staroslověnštiny část bible a další knihy, staroslověnština byla papežem povolena jako plnoprávný bohoslužebný jazy Cyrilometodějský překlad bible do staroslověnštiny se nedochoval, svědectví o bibilických rukopisech ve staroslověnštině podávají pouze tzv. Kyjevské listy a Pražské hlaholské zlomky (před pol. 11. stol.), psané hlaholicí. V 60. letech 14. století vzniká v zemích Koruny české překlad SZ i NZ do češtiny (tzv

VLIV STAROSLOVĚNŠTINY NA ČEŠTINU Nový encyklopedický

Šířili vzdělanost, přeložili do staroslověnštiny některé důležité texty a přinesli také nová řemesla. Metoděj byl r. 869 shledán prvním moravským arcibiskupem. Při návratu byl zajat latinskými (bavorskými) kněžími, ale po zásahu papeže byl propuštěn Překlady do národních jazyků, např. řecký (Septuaginta), latinský (Vulgata) = vliv na vznik národních spisovných jazyků na počátku středověku (germánských, slovanských - např. staroslověnštiny - dílo Cyrila a Metoděje - a jiných), v období renesance a reformace přeložena do řady evroých novověkých jazyků (např

Věrozvěsti ze Soluně Cyril a Metoděj byli apoštoly Slovanů, kteří v devátém století položili základy slovanského Pravoslaví. Česká republika slaví svátek těchto zvěstovatelů víry 5. července. Na toto datum připadá jejich příchod na Velkou Moravu ISBN 80-7184-171- a přepracované vyd. 1995; dotisk 1998) • Bartoň J., Uvedení do klasické staroslověnštiny, Karolinum Praha 1999, 78s. ISBN 80-7184 2004 • Bartoň J., Uvedení do novozákonní řečtiny, KLP Praha 2001, 176s. ISBN 80-903278--X • Život svatého Václava [Proložní legenda o sv. Václavu], překlad ze. V opozici proti tupému podvolení západnímu centru tehdejší moci. Konstantin vytvořil hlaholici (písmo slovanské) a přeložil s bratrem do staroslověnštiny liturgické knihy. Aby mohli šířit víru v jazyce místních lidí. Co jiného je podpora Husa o překlad bible do češtiny, aby i laik mohl kázat Český překlad bible v průběhu 14.-18. století; Latina pro bohemisty; Od praslovanštiny k češtině; Seminář k bakalářské diplomové práci; Seminář k bakalářské oborové práci; Úvod do staroslověnštiny a slavistiky pro bohemisty I První staroslověnská legenda o sv. Václavu. Překlad ze staroslověnštiny Hle, nyní se naplnilo prorocké slovo, které řekl sám náš Pán Ježíš Kristus: Přihodí se zajisté v posledních dnech, a ty, jak se domníváme, jsou právě nyní, povstane bratr proti bratru svému a syn proti otci svému, a člověku budou jeho domácí nepřáteli

 • Rtěnky loreal.
 • Autosklo z povinného ručení.
 • Jsou ryby zdravé.
 • Tescoma s chutí cokoladovy dort.
 • Rozvod vody stropem.
 • Tichošlápek harry potter.
 • Sprchová hadice krátká.
 • Vanilkový prášek.
 • Percocets preklad.
 • Nejlepší levné telefony.
 • Nabidka prace ranni smeny plzen.
 • Photoshop vrstvy návod.
 • Lake malawi eurovision.
 • Mnam mnam bobik slovensky.
 • Tata escobar.
 • Žádost o čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou vzor.
 • Armenie treky.
 • Jiří hebík.
 • Nemocnice liberec pohotovost.
 • Stare veci z pudy.
 • Jak ozvučit baskytaru.
 • Vozik za detskou ctyrkolku.
 • Nejtezsi krizovatky.
 • Enoki salát.
 • Zlomeniny první pomoc.
 • Skupina memphis design.
 • Excel posun.
 • Výroba betonových sloupků.
 • Daenerys proroctví.
 • Alergie na plenky.
 • Diplomová práce počet zdrojů.
 • Bavlněné látky na patchwork.
 • Zvlhčovač vzduchu lidl.
 • Na co si dát pozor při pronájmu bytu.
 • Somalsky pirati video.
 • Stolek výška 70 cm.
 • Kentoya fitness multisport.
 • Hojení modřin.
 • Velikost banneru na youtube.
 • Moderní olejomalba.
 • Smažené mlíčí z kapra.